Chłodnictwo Automat

Chłodnictwo Automat

Producent nakładek chłodniczych firma Automat z Bielska proponuje najwyższej jakości komory chłodnicze. Firma istnieje od wielu lat co przynosi nam mnóstwo zadowolonych klientów, bo wyprodukowane przez nas urządzenia cechują się bardzo niską zawodnością a także schludnym i współczesnym designem. Maksymą firmy jest również wdrażanie corocznie nowych wariantów urządzeń i ciągłe nastawianie ich do ciągle zmieniających się wymagań wszystkich naszych Kontrahentów. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę chlodnictwo-automat.pl gdzie mieści się lista artykułów razem ze zdjęciami.

Prostowniki półprzewodnikowe instalowane w układach sterowania witryn chłodniczych

Prostowniki półprzewodnikowe instalowane w układach sterowania witryn chłodniczych

Prostowniki półprzewodnikowe to podstawowe elementy niemal każdego układu elektronicznego w tym i układów instalowanych w witrynach chłodniczych.

Prostowniki półprzewodnikowe działają w ten sposób, że przez zetknięcie ze sobą bardzo ściśle przylegającymi powierz­chniami półprzewodników typu p i typu n otrzymuje się w miejscu ich zetknięcia tzw. złącze p-n, w którym następuje dyfuzja dziur z półprzewodnika p do półprzewodnika n i elektronów z półprze­wodnika n do półprzewodnika p. Przejście nośników przez złą­cze p-n spowoduje wzrost dodatniego ładunku i potencjału po stronie typu n złącza, a po stronie typu p — wzrost ujemnego ładunku i potencjału. Wytworzona różnica potencja­łów w złączu p-n nazywa się barierą potencjału i nie dopuszcza do dalszego przenoszenia dziur do półprzewodnika typu n i elek­tronów do półprzewodnika typu p, a tym samym i do ich rekombi­nacji. W złączu powstało pole elektryczne o zwrocie od półprze­wodnika n do półprzewodnika p. Pole to przeciwstawia się dal­szemu przechodzeniu nośników przez złącze i utrzymuje ładunki w stanie równowagi.

Jeżeli teraz do ścianek zewnętrznych obu półprzewodników do­prowadzimy pewne napięcie w ten sposób, że półprzewodnik typu p będzie połączony z biegunem dodatnim źródła napięcia, a typu n — z ujemnym, to wytworzy się różnica potencjałów o zwrocie przeciwnym do zwrotu bariery potencjału, która zostanie obniżona, co umożliwi ruch większej ilości nośni­ków w złączu, tzn. elektronów oraz dziur, i przez złącze popłynie prąd. Biegunowość doprowadzonego w tym przypadku napięcia określa zwrot prądu, zwany kierunkiem przewodzenia, czyli pół­przewodnik jest spolaryzowany w kierunku przewodzenia.

Jeżeli natomiast zmienimy biegunowość doprowadzonego na­pięcia, to różnica potencjałów na złączu będzie miała zwrot zgod­ny ze zwrotem bariery potencjału, co utrudni ruch tak elektronów, jak i dziur. Wytworzy się w złączu p-n tego obwodu bardzo duży opór i prąd będzie miał wartość bardzo małą. W ob­wodzie tym powstaje tzw. warstwa zaporowa. Tę właściwość złącza p-n jednokierunkowego przewodzenia prądu wykorzystano do bu­dowy prostowników prądu przemiennego.

Rozróżnia się dwa rodzaje prostowników — warstwowe, zwane także diodami złączonymi — dla większych mocy i ostrzowe, zwa­ne diodami krystalicznymi dla małych mocy.

Działanie prostujące złącza p-n, czyli diody złączowej (półprze­wodnikowej), najlepiej ilustruje charakterystyka prądowo-napięciowa. Z charakterystyki tej wynika, że prąd w kierun­ku przewodzenia szybko wzrasta w miarę podwyższania dopro­wadzonego napięcia. Natomiast prąd w kierunku zaporowym jest bardzo mały i prawie nie zależy od doprowadzonego napięcia.

Obecnie coraz większe zastosowanie znalazły prostowniki ger­manowe i krzemowe różnych mocy i o szerokim zakresie prądów od 1 mA do kilkuset amperów, które znalazły zastosowanie w układach lad chłodniczych. Mają one korzystną charaktery­stykę prądowo-napięciową, a więc np. w prostowniku krzemowym średniej mocy przy napięciu 1 V prąd przewodzenia wynosi 4 A, a prąd w kierunku zaporowym 0,000 000 1 A przy napięciach do 300 V. Prostowniki te odznacza­ją się małymi rozmiarami. Wadą ich jest duża zależność pracy prostownika od temperatury, przy jej wzroście zwiększa się prąd w kierunku zaporowym, a maleje w kierunku przewo­dzenia.

Komory chłodnicze

Komory chłodnicze

Jeśli szukasz firmy, która zajmuję się budową systemów klimatyzujących, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Oprócz tego proponujemy dodatkowo usługi takie jak: wentylacja, dlatego mamy potrzebne doświadczenie aby móc świadczyć nasze usługi na wysokim poziomie. Dodatkowo jesteśmy firmą zaufaną ,a także współpracujemy z kilkoma znanymi firmami po to, aby każdy klient był usatysfakcjonowany. Na naszej stronie internetowej odszukają Państwo wszystkie wymagane informacje ,a także formularz kontaktowy w razie pytań odnośnie produktów.